תקנון ותנאי שימוש

1. כללי

האתר הינו בבעלותה של החברה” תנאור תכשיטים ישראל“ ח.פ-516162864 (להלן: “החברה").

תנאי השימוש באתר מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל חברה ו/או אדם הגולש ו/או משתמש באתר או במידע המצוי בו (כל אחד מהם להלן: “המשתמש”).

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, להוסיף או לגרוע ממנו, ביחס לאתר כולו, לחלקו על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. האחריות הבלעדית והמלאה להכרת התנאים להלן ולשימוש באתר על פי תנאים אלו חלה בכל עת על המשתמש בלבד.

השימוש באתר מהווה את הסכמת המשתמש לכל תנאיו ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות ובעשותו שימוש באתר מתחייב המשתמש, כי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או החברה ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם.

הניסוח בתקנון זה בלשון זכר מטעמי נוחות אך הכוונה לנשים וגברים כאחד.

מחירי המוצרים כוללים מע״מ על פי הדין.

תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את האתר. כמו כן מוסכם ומובהר כי החברה תעשה את מירב המאמצים כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות המשקפות את המציאות ככל הניתן וכי המידע המופיע באתר יהיה מדויק ככל הניתן. יחד עם זאת, עלולים להופיע בו בתום לב אי דיוקים מסוימים או טעויות והחברה לא תישא באחריות הנובעת מהן או הקשורה אליהן.

החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים שתמונותיהם מופיעות באתר.

החברה רשאית להציע באתר מבצעים והטבות וכמו כן, רשאית בכל עת להפסיק אותם ללא כל צורך בהודעה מוקדמת.

תנאי השימוש באתר מתקיימים באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר(כגון: טלפון סלולרי, אייפד, מחשב יד).

הגישה והשימוש באתר אינטרנט זה לרבות השימוש בכל התכנים ו/או המידע ו/או השירותים המופיעים בו מפעם לפעם כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ולהוראות כל דין החל במדינת ישראל.

האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג מוצר כלשהו אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מהחברה.

הסימנים המסחריים המוצגים באתר זה (להלן: “סימני המסחר”) שייכים לחברה - (בין אם נרשמו ובין אם לאו) וחל איסור לעשות בהם שימוש לכל מטרה שהיא, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.

המשתמש מתחייב לא לעשות כל שימוש בזכויות השייכות לחברה ו/או לצד ג’ כלשהו, לרבות זכויות יוצרים וסימני המסחר הנחשפים במהלך השימוש והגלישה באתר.

בכדי לקשר ו/או להציג את האתר באתרים אחרים על גבי רשת האינטרנט, יש לקבל מהחברה אישור מראש ובכתב. 

 

2. כשירות משפטית

כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן: "הלקוח") מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי קרא תקנון זה, הבין אותו ואת תנאיו וכי הוא מסכים לתנאיו והוראותיו. יובהר כי כל שימוש באתר זה מיועד ומותר לגילאי 18 ומעלה בלבד


3. שיפוט

הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין בישראל בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבית משפט המחוזי בתל אביב.


4. קניין רוחני

אין לשכפל, להעתיק, לפרסם, לשווק, להפיץ ו/או לייצר עבודות נגזרות של כל חלק מן האתר.

דומיין האתר, האתר עצמו לרבות כל הקניין הרוחני המוצג בו לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים וכיוצב' של המותג  ™TANAOR הינם רכושה של החברה בלבד. יובהר כי אין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות בהם.

כל המוצרים המוצגים באתר הינם חלק מקניינה הרוחני של החברה ו/או צד ג' שהוא שאישר את השימוש בהם לחברה ו/או מי מטעמה.

המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש בזכויות אשר שייכות לחברה.


5. אחריות

אנו מעניקים אחריות של שנה ממועד רכישת המוצר (בצירוף אישור קנייה ובכפוף לבדיקת המוצר אצלנו בחברה) על פגם בייצור, ניתוק השבב או בעיה בשיבוץ בלבד. בדיקת המוצר/תיקון המוצר לא יעלה על 90 יום מיום הגעת הפריט למשרדינו. 

אחריות התכשיטים אינה כוללת נזקים שנגרמו לתכשיטים מסיבה כלשהי שאינה נובעת מפגם בייצור ו/או לנזקים שנגרמו שלא משימוש סביר. מובהר כי האחריות כאמור אינה חלה במקרה של תאונה, נפילה, שריטות ושפשוף. כמו כן, מובהר כי התרחבות עצמאית של צמידים או סיבוב חוליות אינם נחשבים לפגם בייצור ולא יכללו תחת האחריות המוענקת.

ניתנת אחריות של חודשיים ממועד הרכישה (בצירוף אישור קניה ובכפוף לבדיקת פריט אצלנו בחברה) על ניתוק של הסוגר ממקומו (להבדיל מקרע של שרשרת),על קרע של צמידי חוט בלבד וחלודה

לעניין תכשיטי כסף- ישנה אחריות של חודשיים על השחרה או דהייה של צבע (ובלבד ומדובר בשימוש סביר של המוצר בהתאם להוראות השימוש והטיפול כמפורט באתר).  

במסגרת האחריות, לחברה שיקול דעת בלעדי לבחור אם לתקן, לזכות או להעניק תכשיט חדש. במידה והחברה תבחר לתקן את התכשיט או לשלוח תכשיט חדש, הלקוח יצטרך לשלוח את התכשיט המקורי למשרדי החברה וישא בעלויות השילוח.

יובהר כי בהתאם להוראות השימוש והטיפול בתכשיט, אין לחשוף את התכשיטים (וכן את הננו תנ"ך) לחומרים כימיים או תנאי סביבה קיצוניים אשר עלולים לשנות ו/או לפגום בחזות התכשיט. מבלי לגרוע מהאמור, אין לחשוף את התכשיט למים (מתוקים ו/או מלוחים), לחומרי ניקוי, לקרמים, לבשמים, לאקונומיקה ועוד.

יש להסיר את התכשיט בין היתר לפני מקלחת, לפני מגע עם מים, לפני פעילות פיזית.

בנוסף, אנו מציעים ללקוחותינו שירות תיקונים בתשלום ללא מגבלת זמן מיום הרכישה לנזקים אשר הינם ברי תיקון (זאת בכפוף להחלטה בלעדית של החברה באם התכשיט בר תיקון או לא).


6. אבטחת מידע ושמירה על פרטיות

לכבד את פרטיותו וסודיותו של הלקוח שלנו הוא בראש חשיבות החברה.

כחלק מתהליך הרכישה, הרשמה למועדון הלקוחות של החברה ומעצם הגלישה באתר, הלקוח יתבקש למסור מידע אישי שלו. החברה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ולהגן ככל הניתן על סודיות המידע האישי של לקוחותיה וכן מתחייבת לעשות שימוש במידע זה לצרכים פרטיים בלבד, לרבות (אך לא רק) לשם אספקת המוצרים ללקוחות, עדכונים דיוור פרסומות ומידע שיווקי של החברה במידה והלקוח אישר זאת, יצירת קשר עם המשתמשים ועוד.

בעצם הרישום לאתר, מסכים הלקוח להצטרפותו למועדון הלקוחות של תנאור וכי פרטיו האישיים ישמרו במאגרי החברה ויעשה בהם שימוש על פי המפורט בתקנון.

אתר החברה הינו מאובטח באופן שבו פרטי כרטיסי האשראי המוזנים באתר לצורך ביצוע רכישה מוגנים על ידי הצפנה ונשארים חסויים. הפרטים אינם נשמרים בשום שלב במחשב ו/או בשרתים של החברה. יחד עם זאת יובהר כי אין לחברה אפשרות להבטיח חסינות מוחלטת במקרים קיצוניים של חדירה באופן בלתי חוקי לשרתי החברה ו/או חשיפת המידע האישי בידי אנשים שביצעו פעולות אשר אינם חוקיות. לכן, משתמש האתר מוותר בזאת על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכל נזק בהקשר האמור, לרבות שימוש שייעשה בשל כך במידע האישי.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את המידע האמור במידה ותידרש לעשות כן על פי חוק.

שיווק וניוזלטרים- במידה וניתן אישור של הלקוח (הרשמה למועדון לקוחות יראה גם הוא כאישור), החברה תוכל להשתמש במידע שנמסר ולשלוח מפעם לפעם הודעות בדבר מבצעים, עדכונים, מוצרים חדשים וכו'.


7. סודיות

החברה כאמור אינה שומרת את פרטי כרטיס האשראי של הלקוח בשום מאגר. החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע האישי שנמסר לה מהלקוח אלא לצרכים של תפעול האתר, אספקה ומסירת ההזמנה על ידי חברת שילוח, העברת מידע ללקוחות.

בכפוף לאמור, החברה מתחייבת לשמור בסודיות על הפרטים האישיים שנמסרו לה, לעולם לא למכור, לסחור ולהעביר את האינפורמציה לצד ג' שאינו מורשה.

צד ג'- צד ג' עימו מתקשרת החברה- ימסרו לו אך ורק הפרטים האישיים המינימליים הנדרשים של הלקוח על מנת לבצע את מסירת ההזמנה.


8. מדיניות החלפות, החזרות וביטולים

המפורט להלן כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: "החוק").

ניתן להחליף מוצר (למעט מוצרים מקולקצית "הזהב והיהלומים") בתוך 14 יום ממועד מסירת התכשיט. במידה והלקוח ירצה להחליף לדגם אחר, יחוייב בהפרש בין מחירי המוצרים.

ניתן להחליף ו/או לבטל מוצר (למעט מוצרים מקולקצית "הזהב והיהלומים") שנרכש במבצע  בתוך 7 יום ממועד מסירת התכשיט למעט מוצר אשר ניתן  במתנה אותו לא ניתן להחליף. מוצר שנרכש במבצע של 30% ומעלה לא ניתן יהיה לבטלו אלא להחליפו בלבד (בכפוף שעומד במדיניות להחלפת מוצר במבצע). 

על כל המוצרים שהוחזרו או הוחלפו להיות ארוזים באריזתם המקורית ושלא נעשה בהם שימוש. החזרת המוצרים תתבצע ע״י איסוף שליח עד הבית חינם כל עוד הבקשה להחזרה ואו החלפה התקבלה בתנאור עד 14 יום ממועד מסירת הפריט לרוכש/למקבל המתנה, ומצוין על האריזה מספר ההזמנה ואו מספר החלפה/החזרה שסופק ע״י תנאור.

במידה שיימצא כי נעשה שימוש שלא בהתאם להוראות הטיפול ואו נגרם נזק לפריט עקב שימוש לא תקין, לא תתאפשר החלפה ואו זיכוי. ניתן יהיה לקבל חזרה את הפריט על ידי דואר רשום ללא אחריות על המשלוח ואו על ידי שליח עד הבית בתשלום.

מדיניות ביטולים
עם הזמנת התכשיט (כולם למעט תכשיטים מתוך קולקצית "הזהב והיהלומים"), תהליך הרכישה נכנס לפעולה ונקלט אצלנו.

  • עסקה שבוטלה בטרם מסירת המוצר לחברת השילוח- על המזמין יכולת לבטל את העסקה שביצע, הזיכוי יבוצע בכרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה ובמידה וזו נעשתה באמצעות פייפל הזיכוי ינתן לחשבון הפייפל של הלקוח. במקרה כזה, הלקוח לא יחוייב בעלות נוספת ויוחזר ללקוח הסכום המלא ששילם. זיכוי כספי ינתן כאמור בחוק.
  • עסקה שבוטלה לאחר מסירת המוצר לחברת השילוח- במידה ולקוח ירצה לבטל את הרכישה, יש באפשרותו לעשות כן בתוך 14 יום ממועד קבלת התכשיט (ובמידה ונרכש בזמן מבצע- בתוך 7 יום ממועד קבלת התכשיט) וינתן החזר כספי על הפריט בניכוי עלות שילוח לאיסוף התכשיט מהלקוח והחזרתו לחברה. הזיכוי יעשה בהתאם לאופן בו שילם הלקוח.

לעניין פריטים שנרכשו במבצעים (מבצע של עד 30%)- עסקה שבוטלה לאחר מסירת המוצר לחברת השילוח ניתן יהיה לבטלה בתוך 7 ימים ממועד קבלת התכשיט וינתן החזר כספי על סכום הפריט בניכוי עלות שילוח לאיסוף הפריט מהלקוח והחזרתו.

* יובהר כי פריטים שנרכשו במבצע של 30% ויותר, לא ניתן יהיה לבטל את העסקה אלא רק לבצע החלפה בכפוף לעמידה במדיניות החלפת מוצר שבמבצע. 

על כל המוצרים שהוחזרו או הוחלפו להיות ארוזים באריזתם המקורית ושלא נעשה בהם שימוש.

 על מנת לבטל את הרכישה או לבצע החלפה, אנא צור קשר עם שירות הלקוחות שלנו  service@tanaorjewelry.co.il 

או בשירות הצ׳אט באתר בשעות הפעילות

 לתשומת ליבך כי השתקפות ההחזר הכספי בחשבונך עלול לקחת עד 6 שבועות.

סייגים למדיניות הביטול (בהתאם לחוק):

זכות הביטול כאמור בתקנות לא תחול במקרים הבאים:

1. תכשיטים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן לפי מידות או דרישות מיוחדות (לרבות, אך לא רק, תכשיטים שבוצעו עליהם חריטה לבקשת הצרכן)

2. תכשיט שמחירו גבוה מ-3000 ש"ח 

3. תכשיטים שנרכשו במבצע המאפשר הנחה של :30% ויותר על הפריט

9. מדיניות משלוחים

הזנת ההזמנה באתר
עם הזנת ההזמנה, תישלח לרוכש במייל הודעת אישור כי ההזמנה נקלטה וזו תסופק לכתובת אותה מסר הלקוח על ידי חברת שילוח חיצונית. החברה מתחיייבת להכין ולארוז את ההזמנה עד ל- 3 ימי עסקים מרגע קבלת ההזמנה. מועד הגעת המשלוח תלוי בבחירת שיטת המשלוח הרצויה.

לתשומת ליבכם כי מניין הימים מתבססים על ימי עסקים ולפיכך אינם כוללים סופי שבוע וחגים.

תהליך קליטת ההזמנות נעשה בימי עסקים (יום ראשון עד יום חמישי) ויוזן ביום העסקים העוקב לתאריך ביצוע ההזמנה. ההזמנה תסופק לאחר שהסתיים תהליך הרכישה בתנאי שקליטת ההזמנה בוצעה כנדרש, שבבעלות הלקוח כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ובתנאי שחברת האשראי אישרה אותו ואת ביצוע העסקה בישראל. לחילופין, עם הלקוח בחר לשלם באמצעות פייפל, החברה תגבה את התשלום רק לאחר קבלת אישור מחברת פייפל. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפל ולא של האתר. יובהר כי על הלקוח להקפיד לתת פרטים נכונים ומדוייקים במועד ההזמנה. במידה ויימסרו פרטים שגויים או לא נכונים, החברה לא תוכל להבטיח כי התכשיטים יגיעו ליעדם. במידה והתכשיטים יחזרו לחברה בשל מסירת פרטים שגויים, הלקוח יישא בתשלום בגין המשלוח והטיפול וכן לא יהיו לו טענות כנגד החברה.

כמו כן, פעולת הרכישה מותנית בכך שהתכשיט קיים במלאי. במידה ולא צויין כי התכשיט אינו קיים במלאי והמוצר בתום לב לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, החברה לא תהיה מחוייבת במכירת המוצר ללקוח ולא תהיה טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין אם ישיר ובין אם עקיף בין אם נגרם ללקוח ישירות ובין אם לצד ג'. יובהר כי האמור הוא בכפוף לכך שהחברה תשיב ללקוח כל סכום ששולם, במידה ושולם.

משלוח
החברה אינה אחראית על זמני המשלוח ועיכובים של חברת השילוח, אך עומדת לרשות הלקוח על מנת לתת מענה לכל בעיה. החברה אינה אחראית לעיכובים ו/או איחורים באספקת המוצר כתוצאה מאירועים שאינם צפויים ואינם בשליטתה כגון (אך לא רק): תקלות, עיכובים, שביתות, מזג אוויר קיצוני, אסונות טבע, מלחמות, הזנת כתובת שגויה, זמינות המוצר במלאי, עצירת המוצר במכס, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני ועוד.

המשלוח ישלח לכתובת כפי שהיא הוזנה בתהליך הרכישה ובהתאם לשיטת המשלוח שנבחרה:

שיטת המשלוח מניין ימי העסקים מחיר בש"ח
משלוח מהיר עד הבית  עד 10 ימי עסקים חינם
משלוח אקספרס עד הבית 1-5 ימי עסקים 39 ש"ח
משלוח פרימיום- עד 10 ק"מ מרמת גן הזמנות שיתקבלו עד 10:30 יתקבלו תוך 48 שעות ולא יאוחר מ-2 ימי עסקים. 55 ש"ח

לתשומת לבכם!
-המחירים כוללים מע"מ.
-המוצרים הנשלחים מבוטחים.
-ניתן לבצע הזמנה באתר לכל אזורי הארץ.
-במידה והתקבלה הזמנה לאזורים שאליהם חברת השילוח אינה מגיעה, אין החברה חייבת לספק את ההזמנה. החברה רשאית על פי שיקול דעתה לספק את התכשיטים לאזורים שאינם באזורי החלוקה בתיאום טלפוני מראש. לחילופין, רשאי הלקוח לתאם טלפונית מראש איסוף המוצר ממשרדי החברה.
-הזנת כתובת המשלוח המדויקת והנכונה הינה על אחריות הרוכש בלבד.
-עם הזנת ההזמנה, תישלח לרוכש במייל הודעת אישור כי ההזמנה נקלטה וזו תסופק ישירות לכתובת אותה מסר הלקוח על ידי חברת שילוח חיצונית.
-עם הוצאת המשלוח, תישלח הודעה נוספת במייל ובה יפורט מספר מעקב למשלוח וכן את התאריך בו יצא המשלוח. יחד עם זאת יובהר כי אישור קליטת ההזמנה לא מחייב את החברה לספק את המוצר והוא משמש להעיד כי פרטי ההזמנה נקלטו במערכת.
-במידה שאמצעי התשלום לא תקף או שהעסקה לא אושרה מכל סיבה שהיא/ שהמוצר אינו קיים במלאי, הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוח על מנת לסיים את ההזמנה או לבטלה.
-בטרם יצא המשלוח, האחריות וכן הביטוח על המוצר הינו על החברה. יחד עם זאת, ברגע שהמשלוח יצא מידיי החברה לצד ג', האחריות על המוצר והגעתו הינה על חברת השילוח.
-במידה והלקוח בחר בשיטת שילוח עם חברת שילוח פרטית אשר מגיעה עד בית הלקוח בתיאום מראש, על הלקוח מוטלת האחריות המלאה להיות זמין בטלפון לתיאום מסירת החבילה. במידה והלקוח לא היה זמין למסירה מסיבה כלשהי, תחזור החבילה להנהלת האתר והלקוח יצטרך לספוג עלות נוספת למשלוח.
-במידה והמשלוח לא הגיע במועד שצויין ו/או אם יש לך שאלות נוספות בנוגע למשלוח, אנא צור קשר עם שירות הלקוחות ונחזור אליך בהקדם-  service@tanaorjewelry.co.il 

מבצעים והנחות

אין כפל מבצעים והנחות. 

במקרה של החלפת ו/או החזרת מוצר שנרכש במהלך תקופת המבצע, ערכו של המוצר לצורך חישוב הזיכוי ו/או ההחזרה הכספי יהיה שווה לערכו של המוצר כפי שנרכש בתקופת המבצע, בכפוף להצגת חשבונית, גם אם בעת ההחזרה ו/או ההחלפה יהיה ערכו של המוצר שונה.

החלפת ו/או החזרת מוצר שנרכש במהלך תקופת המבצע של עד 30% הנחה, יהיה בתוך 7 יום ממועד קבלת המוצר (ובלבד והמוצר אינו כלול בקולקצית "זהב ויהלומים" ו/או מוצר אשר ניתן במתנה- שעליהם לא ניתן קבל זיכוי כספי ו/או החלפה). 

כמו כן, מוצרים שנרכשו במבצע שמעניק הנחה של 30% ויותר לא ניתן יהיה לבטל את העסקה אלא רק לבצע החלפה (בכפוף למדיניות החלפת מוצר במבצע).

ההשתתפות במבצע מהווה, לכל דבר ועניין, ויתור סופי ובלתי חוזר על כל טענה, דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או עורכת המבצע ו/או חברת בת בקשר לתקלה ו/או קלקול ו/או אי התאמה ו/או פגם ו/או חוסר שביעות רצון ו/או עוגמת נפש ו/או עיכוב באספקה ו/או מחסור במלאי בקשר עם ההטבות, לרבות בקשר עם הזמנתן, רכישתן ומסירתן.

 בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או המעוניין להשתתף כי קרא את התקנון, הבין אותו וקיבל על עצמו את מלוא הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או המעוניין להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

עורכת המבצע תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא מתן הודעה מראש.

 עורכת המבצע רשאית להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את המבצע ו/או לשנות את כל תנאיו או חלק מהם (לרבות שינוי ההטבות). כמו כן עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה המוחלט, לשנות את תנאי התקנון מפעם לפעם.

במבצעים בהם ניתן תכשיט במתנה, התכשיט שיתווסף לעגלה כמתנה הוא התכשיט הזול מבין התכשיטים הנבחרים (הגם ולא יהיה מדובר בפריט הספציפי אותו בחר המשתתף במבצע). תכשיט אשר ניתן במתנה לא יהיה ניתן להחליפו.  

 מיסים ומכסים

אנו שולחים את תכשיטי תנאור לרוב המדינות בעולם אולם האחריות על תשלומי המיסים המקומיים (לרבות, אך לא רק, מכסים) על מנת לשחרר את הפריט- הינה על הלקוח.

לאור זאת, על הלקוח לקחת בחשבון כי עלולים להתווסף תשלומים נוספים מעבר למחיר ששולם במועד הרכישה (צ'קאווט) בשל חוקים מקומיים של מדינת הייעד ואין לחברת תנאור יכולת לתת הערכה לגבי גובה התשלום האמור וכן ואין לחברת תנאור יכולת להשפיע על תשלומים אלו.

צור קשר

לקוחות יקרים, פנייתכם חשובה לנו! ולכן אנו עושים את מירב המאמצים כדי לספק מענה מהיר לכל בקשה ופניה שלכם.

במידה ויש לכם שאלות/הערות/בקשות בנוגע למדיניות הביטולים, החזרות והחלפות או בכל עניין אחר, אנא אל תהססו לפנות אלינו ב-  service@tanaorjewelry.co.il  ו/או באינסטגרם/פייסבוק שלנו ואנו נדאג לחזור אליכם בהקדם האפשרי.